Собирање на отпадно масло

Отпадните масла (како што се моторното масло, трансмисиони масла,масла од трансформатори,хидраулични масла и др.) во Листата за видови отпад се сметаат за опасен отпад,заради нивното штетно влијание врз природата и човекот.

За Компанијата

Нашето друштво “Ауто-Хаус Заковски“ поседува еколошка дозвола за собирање и складирање на отпадно масло издадена од МЗСПП со цел заштита од штетните влијанија при носовесно ракување со отпадните масла и намалување на штетните влијанија врз животната средина.

Законска регулатива

ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПКИТЕ И НАЧИНОТ НА СОБИРАЊЕ, ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, СКЛАДИРАЊЕ,ТРЕТМАН И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ОТПАДНИТЕ МАСЛА,НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ.